Vedtægter for Galten Forenede Sportsklubber

§ 1 Foreningens navn, tilhørsforhold og hjemsted
Foreningens navn er Galten Forenede Sportsklubber (GFS).
Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg kommune.
Foreningen er medlem af relevante specialforbund samt af Idrætssamvirket i Skanderborg kommune.

§ 2 Formål
GFS er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre i Galten-Skovby og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

§ 3 Organisation
Foreningen består af en hovedforening, ledet af hovedstyrelsen og en række afdelinger med ansvar for hver sin idræt, ledet af bestyrelser.

§ 4 Medlemsskab
Alle, der anerkender GFS’s formål, kan optages i foreningen som aktive medlemmer.
Indmeldelsen sker i de respektive afdelinger, og medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt.
Som medlem i foreningen er man underlagt Anti Doping Danmarks til enhver tids gældende regler.
Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet skader foreningens anseelse, arbejde eller omdømme. En afdeling kan indstille et medlem til eksklusion ved hovedstyrelsen.
Medlemmet har krav på at blive hørt på et hovedstyrelsesmøde, inden hovedstyrelsen træffer sin afgørelse. Afdelingen kan, indtil hovedstyrelsen træffer sin afgørelse, vælge at sætte medlemmet i
karantæne, således medlemmet midlertidigt udelukkes fra deltagelse i aktivitet.
Medlemmet kan skriftligt anke hovedstyrelsens eksklusion til endelig afgørelse på førstkommende hovedgeneralforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Hovedgeneralforsamlingens afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
Et ekskluderet medlem kan optages igen, såfremt begæring godkendes af hovedstyrelsen.

§ 5 Generalforsamlinger
Generalforsamlinger afholdes i hver afdeling fra medius september til medius oktober og med hovedgeneralforsamling som den sidste i rækken.
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen annonceres til alle medlemmer.
Indkomne forslag skal stilles skriftligt og være hovedformanden i hænde senest 10 dage før hovedgeneralforsamlingen.
Endelig dagsorden sammen med det reviderede regnskab skal være offentligt tilgængeligt senest 7 dage før hovedgeneralforsamlingen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Hovedformandens beretning til godkendelse
4. Revideret regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år.
7. Valg af:
Hovedformand – vælges på lige årstal for en periode på to år.
Én hovednæstformand – vælges på ulige årstal for en periode på to år.
Hovedkasserer – vælges på ulige årstal for en periode på to år.
Én revisor vælges på lige årstal for en periode på to år.
Én revisor vælges på ulige årstal for en periode på to år.

8. Eventuelt.
Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges en hovednæstformand, påhviler det hovedstyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde at konstituere sig internt med en næstformand.
Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes fra medius september måned med samme varslingsregler som til hovedgeneralforsamlingen.
Dagsordenen skal som minimum indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Fremlæggelse af driftsregnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år.
7. Valg af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år – dog minimum 3 personer,
således at 2 vælges på lige år og 1 på ulige år eller ved 5 medlemmer: 3 på lige år og 2 på ulige etc.
8. Valg af minimum 1 suppleant
9. Evt. valg af en ungdomsrepræsentant under 16 år (uden stemmeret) for en etårig periode, som kan
inviteres ind til relevante bestyrelsesmøder.
10. Eventuelt.
Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Afstemning sker ved håndsoprækning; dog kan 3 stemmeberettigede kræve skriftlig afstemning.
I personspørgsmål skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot een stemmeberettiget ønsker det.
Stemmeret har medlemmer på 16 år og derover. En forælder/værge til et medlem under 16 år har også stemmeret.
Valgbar til bestyrelse er enhver på 16 år eller derover, dog skal formand og kasserer være minimum 18 år Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end en stemme.
Såfremt det på en afdelingsgeneralforsamling skulle vise sig umuligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse, skal afdelingens aktivitet fortsættes, idet de, der er valgte, så fungerer videre som et fagudvalg, indtil det vil være muligt på en ny ekstraordinær generalforsamling senest 6 måneder efter – at få foretaget de nødvendige valg, substantivt få nedlagt afdelingen.

§ 6 Ekstraordinære generalforsamlinger
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes, når hovedstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen er kommet hovedstyrelsen i hænde. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling skal indvarsles mindst 3 uger før afholdelsen.
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede afdelingsmedlemmer (dog minimum 10 medlemmer) fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal afdelingsgeneralforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen er kommet afdelingsbestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 3 uger før afholdelsen.

§ 7. Ledelsen af foreningen
Foruden forretningsudvalget, som udgøres af hovedformand, hovednæstformand samt hovedkasserer, består hovedstyrelsen af formændene for de enkelte afdelingsbestyrelser.
Afdelingsbestyrelserne kan, hvor særlige forhold taler derfor, opnå hovedstyrelsens godkendelse til at lade sig repræsentere i hovedstyrelsen af et andet bestyrelsesmedlem end formanden.
Herudover er hovedstyrelsen bemyndiget til at tilknytte sig personer til løsning af særlige opgaver. Disse personer kan optages i hovedstyrelsen, dog uden stemmeret.
Hovedstyrelsen leder foreningen efter nærværende vedtægter, herunder administrationen og økonomien samt – gennem forretningsudvalget – tegner den samlede forening udadtil.
Hovedstyrelsen udøver sit virke gennem en årligt udarbejdet forretningsorden.
Hovedstyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de stemmeberettige er til stede.
Hovedstyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende.
Hovedstyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Forretningsudvalget kan, hvis ønsker og behov opstår, starte en ny aktivitet og lede denne, indtil hovedstyrelsen beslutter, at en afdelingsbestyrelse kan vælges på en stiftende generalforsamling.
Forretningsudvalget er ansvarligt for udøvelse af foreningens overordnede drift – jf. en af hovedstyrelsen udarbejdet opgavebeskrivelse. Såfremt hovedformanden, hovednæstformanden eller hovedkassereren måtte udtræde ekstraordinært, konstituerer resten af hovedstyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.

§8 Ledelse af afdelingerne
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv med minimum en formand, en næstformand og et tredje ansvarsområde. Enten konstituerer afdelingsbestyrelsen sig med en afdelingskassere eller
afdelingsbestyrelsen tilknytter en afdelingskassere til bestyrelsen.
Afdelingerne afholder bestyrelsesmøder efter behov og udarbejder egen forretningsorden.
Beslutningsprotokol skal føres i hovedstyrelsen og afdelingsbestyrelserne.

§9 Tegningsret
Foreningen tegnes af hovedformand og hovednæstformand i forening eller hovedformand eller hovednæstformand i forening med hovedkasseren.
Hovedstyrelsen kan skriftligt uddelegere tegningsret til afdelingsbestyrelserne og til andre relevante personer eller udvalg.
Ved optagelse af lån eller ved investering af egenkapital tegnes foreningen af hovedstyrelsen.
Ved køb eller salg af fast ejendom til et beløb over 50.000 tegnes foreningen af generalforsamlingen.
Der må ikke i foreningens navn oprettes konti i pengeinstitutter uden hovedstyrelsens godkendelse. Denne opgave påhviler alene foreningens hovedkasserer.

§10 Økonomi
Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.
Hovedstyrelsen varetager og er ansvarlig for foreningens overordnede økonomi – herunder afdelingernes kontingent til hovedforeningen. Hovedstyrelsen godkender afdelingernes budget og handlingsplan og fører gennem forretningsudvalget løbende budgetkontrol.
En afdeling skal orientere hovedkassere i tilfælde af, at man ønsker overskridelse af godkendt budget med op til 10 % af afdelingens egenkapital. Orienteringen sker af hensyn til overblik over foreningens samlede likviditet. Overskridelse af budget over 10 % af afdelingens egenkapital skal godkendes på et hovedstyrelsesmøde.
Afdelingsbestyrelserne har selvstændig regnskab og er selv ansvarlige herfor overfor afdelingsgeneralforsamlingen. Eventuelt overskud i en afdeling tillægges afdelingens formue.
Hovedstyrelsen har bemyndigelse til at vedtage fordelingsprincipper for indtægter, som ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling.
Lønnede trænere ansættes af hovedstyrelse efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen i den afdeling, hvor vedkommende skal virke. Hovedstyrelsen er forpligtet til at følge afdelingsbestyrelsernes indstilling for så vidt angår personvalget, men er berettiget til at stille krav til kontraktens udformning og indhold og sikre sig, at engagementet kan indpasses i foreningens økonomiske planlægning.

§11 Vedtægtændringer
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte på hovedgeneralforsamlingen.

§12 Opløsning
Til fusion med andre foreninger eller til foreningens opløsning kræves 3/4 af stemmerne på 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
I tilfælde af fusion skal foreningens formue og øvrige ejendele anvendes i den nye enhed. I tilfælde af opløsning af foreningen skal eventuel formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme i lokalområdet.
Beslutning om opløsning af en afdeling eller en afdelings udtrædelse af foreningen træffes af hovedstyrelse og afdelingsgeneralforsamling i enighed:
1. Beslutningen skal for at være gyldig behandles på to på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger
med mindst 14 dages mellemrum. På afdelingsgeneralforsamlingerne skal mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede stemme for ændringen.
2. Hovedstyrelsens flertalsindstilling skal skriftligt fremlægges på mindst den sidste af de to
generalforsamlinger, og tilkendegive tilslutning til ændringen.

Ved opløsning overgår afdelingens evt. formue til hovedforeningen. Ved udtrædelse af foreningen overgår formuen til det nye fællesskab.
Således vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen den 28. februar og 21. marts 1985 med ændringer vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen d. 11. marts og 19. april 1993, 22. marts 95 og 13. marts 96, 11. juni 2008 og 18. juni 2008, 28. oktober 2010 og 11. november 2010 og 2. juni og 21. juni 2016.