Vedtægter for GFS

VEDTÆGTER FOR GALTEN FORENEDE SPORTSKLUBBER

§ 1 Foreningens navn er Galten Forenede Sportsklubber. Foreningens formål er at fremme idrætslivet samt at arbejde for, at alle, som udtrykker ønske om det, får mulighed for at dyrke idræt.

§ 2 Foreningen består af en hovedforening og under denne en afdeling for hver idrætsgren efter hovedstyrelsens skøn.

§ 3 Foreningen ledes af en hovedstyrelse, afdelingerne af bestyrelser.

§ 4 I foreningen optages aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer optages i afdelingerne. Passive medlemmer optages i hovedforeningen, medmindre der udtrykkes ønske om passivt medlemskab i en bestemt afdeling.

§ 5 Indmeldelse skal ske i den enkelte afdeling. Medlemskabet i foreningen vedvarer fra indmeldelsesdatoen og indtil en ny, naturlig sæson for den aktivitet, medlemmet er tilmeldt, påbegyndes, eller til evt. udmeldelse. Ved udmeldelse kan der efter afdelingens skøn foretages refusion af for meget indbetalt kontingent. Et medlem kan ekskluderes af foreningen eller udelukkes fra en afdeling, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, eller såfremt medlemmet skader foreningens anseelse, arbejde eller omdømme, eller såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter. Beslutningen om udelukkelse kan træffes af afdelingsbestyrelsen, hvorimod beslutning om eksklusion alene kan træffes af hovedstyrelsen, dog først efter at medlemmet har haft lejlighed til at udtale sig. Et udelukket eller ekskluderet medlem kan optages igen, såfremt begæring godkendes af hovedstyrelsen, og såfremt medlemmet ikke er i gæld til foreningen.

§ 6 Intet medlem kan deltage i træning eller turnering, såfremt kontingentet ikke er betalt senest ved forfald.

§ 7 Foreningens til enhver tid gældende retningslinjer for tilmelding og betaling fremgår af foreningens hjemmeside.

§ 8 Foruden forretningsudvalget, som udgøres af formand, to næstformænd samt kasserer, består hovedstyrelsen af formændene for de enkelte afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelserne kan, hvor særlige forhold taler derfor, opnå hovedstyrelsens godkendelse til at lade sig repræsentere i hovedstyrelsen af et andet bestyrelsesmedlem end formanden. Herudover er hovedstyrelsen bemyndiget til at tilknytte sig personer til løsning af særlige opgaver. Disse personer kan optages i hovedstyrelsen, dog uden stemmeret.
Formanden vælges på lige årstal for en periode på to år.
Én næstformand vælges på lige årstal for en periode på to år.
Én næstformand vælges på ulige årstal for en periode på to år. 
Kassereren vælges på ulige årstal for en periode på to år.
Hovedstyrelsen udøver sit virke på møder, der afholdes efter behov.
Forretningsudvalget er ansvarligt for foreningens overordnede drift.

§ 9 Såfremt formanden, en af næstformændene eller kassereren måtte udtræde ekstraordinært, konstituerer resten af hovedstyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.
Hovedstyrelsen leder foreningen efter nærværende vedtægter, herunder administrationen og økonomien samt tegner den samlede forening udadtil. Hovedstyrelsen er bemyndiget til, under forudsætning af skriftlig accept fra et flertal af hovedstyrelsens medlemmer, at erhverve, afhænde eller pantsætte fast ejendom eller værdipapirer. Hovedstyrelsen kan meddele prokura.

§ 10 Afdelingerne vælger egne bestyrelser på 5, 7 eller 9 medlemmer samt 1 eller 2 suppleanter, der vælges for to år ad gangen på den årlige afdelingsgeneralforsamling. Bestyrelsen afgår med skiftevis 2, 3 og 4, hhv 3, 4 og 5 medlemmer. Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv.

§ 11 Hovedstyrelsen varetager og er ansvarlig for foreningens overordnede økonomi, herunder budgetkontrol samt kontrol med kontingentrestancer. Afdelingsbestyrelserne har selvstændig økonomi og er selv ansvarlige herfor. Eventuelt overskud i en afdeling tillægges afdelingens formue. Hovedstyrelsen har bemyndigelse til at vedtage/ændre fordelingsprincipper for indtægter/udgifter, som ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, herunder fordeling af kommunalt aktivitetstilskud samt overskud fra fælles arrangementer. Der må ikke i foreningens navn oprettes konti i pengeinstitutter uden hovedstyrelsens godkendelse. Denne opgave påhviler alene foreningens kasserer.

§ 12 Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.

§ 13 Revisionen består af to på generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for to år af gangen og afgår skiftevis.

§ 14 Hovedstyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

§ 15 Hovedstyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de stemmeberettige er til stede.

§ 16 Hovedstyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 17 Hovedstyrelsen kan, hvis ønsker og behov opstår, starte en ny afdeling og lede denne, indtil en afdelingsbestyrelse kan vælges på en stiftende generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 18 Hovedstyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

§ 19 Afdelingerne afholder bestyrelsesmøder efter behov. Beslutningsprotokol skal føres i hovedstyrelse og afdelingsbestyrelser.

§ 20 Lønnede ledere og trænere ansættes af hovedstyrelse efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen i den afdeling, hvor vedkommende skal virke. Hovedstyrelsen er forpligtet til at følge afdelingsbestyrelsernes indstilling for så vidt angår personvalget, men er berettiget til at stille krav til kontraktens udformning og indhold og sikre sig, at engagementet kan indpasses i foreningens økonomiske planlægning.

Generalforsamlinger.

§ 21 Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 22 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning sker ved håndsoprækning; dog kan 3 stemmeberettigede kræve skriftlig afstemning. I personspørgsmål skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot en stemmeberettiget begærer det.

§ 23 Stemmeret har aktive medlemmer på 15 år og derover, såfremt de ikke er i kontingentrestance over 1 md. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem på 18 år eller derover. Den ene forælder eller værgen til et medlem under 18 år er valgbar til såvel styrelse som bestyrelser. Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end en stemme.

§ 24 Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indvarsles mindst 14 dage forud – enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i mindst et af de lokale blade. Forslag skal stilles skriftligt og være formanden i hænde senest en uge før hovedgeneralforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning til godkendelse.
4. Regnskab til godkendelse. Herunder driftsregnskab og status pr. 31.06. 
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Valg af formand/kasserer.
7. Valg af næstformand.
8. Indkomne forslag.
9. Valg af revisor og suppleanter for en toårig periode.
10. Eventuelt.
Det reviderede regnskab skal være offentligt tilgængeligt mindst en uge inden hovedgeneralforsamlingen.

§ 25 Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes, når hovedstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 21 dage efter, at opfordringen er kommet hovedstyrelsen i hænde. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling skal indvarsles mindst 7 dage før afholdelsen.

§ 26 Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes normalt i september måned og indvarsles mindst 14 dage forud enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i mindst et af de lokale blade. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afdelingsgeneralforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af driftsregnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleant.
9. Evt. valg af en ungdomsrepræsentant under 18 år (uden stemmeret) for en etårig periode.
10. Eventuelt.
Såfremt det på en afdelingsgeneralforsamling skulle vise sig umuligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse, skal afdelingens aktivitet fortsættes, idet de, der er valgte, så fungerer videre som et fagudvalg (jf. § 18), indtil det vil være muligt på en ny generalforsamling at få foretaget de nødvendige valg, substantivt nedlagt afdelingen.

§ 27 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede afdelingsmedlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal afdelingsgeneralforsamlingen afholdes senest 21 dage efter, at opfordringen er kommet afdelingsbestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 7 dage før afholdelsen.

§ 28 Til vedtægtsændringer, fusion eller foreningens ophævelse kræves 3/4 af stemmerne på 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 29 Beslutning om opløsning af en afdeling eller fusion med en afdeling i en anden forening træffes af hovedstyrelse og afdelingsgeneralforsamling i enighed.
Flg. forudsætninger skal kunne opfyldes:
1. Beslutningen skal for at være gyldig behandles på to på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
2. På afdelingsgeneralforsamlingerne skal mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for ændringen.
3. Hovedstyrelsens flertalsindstilling skal skriftligt fremlægges på mindst den sidste af de to generalforsamlinger, og tilkendegive tilslutning til ændringen.
Ved nedlæggelse overgår afdelingens evt. formue til hovedforeningen. Ved fusion overgår formuen til det nye fællesskab.

§30 I tilfælde af fusion skal foreningens formue og øvrige ejendele anvendes i den nye enhed. I tilfælde af opløsning af foreningen skal eventuel formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme – fortrinsvis i lokalområdet.

Således vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen den 28. februar og 21. marts 1985 med ændringer vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen d. 11. marts og 19. april 1993, 22. marts 95 og 13. marts 96, 11. juni 2008 og 18. juni 2008, 28. oktober 2010 og 11. november 2010.